Καταστατικό

Καταστατικό

ΜΕΡΟΣ 1

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ  – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η έδρα του Σωματείου θα είναι στη Λευκωσία στις εκάστοτε εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Νοείται ότι το Σωματείο δύναται να έχει παραρτήματα. 

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Οι  Σκοποί του Σωματείου είναι:  
 1. η ευημερία και/ή εκπαίδευση των μελών του και των οικογενειών τους
 2. η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης τους
 3. η μελέτη, οργάνωση, προστασία, ασφάλιση και προαγωγή και προώθηση  των ηθικών και άλλων επαγγελματικών συμφερόντων των  μελών  
 4. η ανάπτυξη των συναδελφικών σχέσεων των μελών του και η προώθηση της  αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης
 5. η επιμόρφωση των μελών
 6. η αγορά, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση οικήματος  ή οικημάτων και εγκαταστάσεων του, τη διεύθυνση , τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
 7. η συμβολή, η καλλιέργεια και η εμπέδωση της στρατιωτικής συνείδησης και πειθαρχίας και εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.
 8. η επαγγελματική και ηθική εξύψωση των μελών και σύσφιγξη των μεταξύ των σχέσεων.
 9.  η διοργάνωση και διεξαγωγή οιωνδήποτε αθλητικών ή κοινωνικών συναντήσεων, συνελεύσεων, συνεδριών, συμποσίων είτε μεταξύ των μελών του Σωματείου είτε μεταξύ άλλων Οργανώσεων ή Σωματείων ή Συνδέσμων ή ομάδων προσώπων στη Κύπρο ή αλλού.
 10.  η επιχορήγηση αποστολών ή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που το Σωματείο  κρίνει ότι θα υποβοηθήσουν στην επίτευξη των ανωτέρων σκοπών του.
 11.  Νοείται ότι αν για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς ή μέτρα προς υλοποίηση τους  χρειάζεται  ή θα χρειάζεται  η άδεια  ή έγκριση του Υπουργού Άμυνας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής  θα υλοποιούνται  εφόσον  προηγουμένως  ληφθεί η σχετική άδεια  ή έγκριση. 

Νοείται ότι  κάθε θέμα ή απόφαση η οποία  θα ληφθεί υπό του Σωματείου υποβάλλεται γραπτώς στον Αρχηγό, ο οποίος με τη σειρά του την υποβάλλει στον Υπουργό με τις εισηγήσεις του για τη λήψη της σχετικής απόφασης.    

Νοείται περαιτέρω ότι απαγορεύεται το Σωματείο ή οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου να διοργανώνει, καθοδηγεί, στηρίζει, υποκινεί και/ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδήλωση ή απεργία ή στάση εργασίας για οποιοδήποτε σκοπό ή λόγο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ

Τα μέσα για να επιτευχθούν και να πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω σκοποί είναι:

 1. η πρόσληψη τοιούτου προσωπικού (μόνιμου η έκτακτου) ως από καιρό κρίνεται αναγκαίο δια τη καλή λειτουργία του Σωματείου ως και η μίσθωση των υπηρεσιών αντιπροσώπων που κατά καιρούς είναι επιθυμητές.
 2. η αγορά, μίσθωση, κατοχή, κτήση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας ως και η πώληση ή ενοικίαση ή υπενοικίαση σε άλλους ή καθ’οιονδηποτε τρόπο αποξένωση αυτής.
 3. η απόκτηση, εξασφάλιση, εγκατάλειψη ή διάθεση οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων, αδειών και εργασιών που το Σωματείο κρίνει αναγκαία ή ωφέλιμα για την προώθηση των σκοπών του.
 4. η είσπραξη συνδρομών και αποδοχή χορηγημάτων τεχνικής, υλικής και οικονομικής βοήθειας από διάφορα πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, κυβερνήσεις από την Κύπρο ή το εξωτερικό. Η οιαδήποτε οικονομική ενίσχυση προς το σωματείο δεν θα συνοδεύεται από τους οιουσδήποτε όρους, θα είναι ονομαστική και θα προέρχεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες είναι νόμιμες.
 5. ο δανεισμός χρημάτων ή η χορήγηση δανείων επί ασφάλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή και άνευ τέτοιας ασφάλειας.
 6. η διατήρηση καλών σχέσεων και η συνεργασία με τα διάφορα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και Οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς ή διεθνείς Οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν ή να συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 7. η διοργάνωση εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
 8. η διεξαγωγή εράνων και η λειτουργία λαχείων ή παιχνιδιών τύχης τηρούμενων πάντοτε των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων. Οι οιεσδήποτε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από το σωματείο, για ενίσχυση των πόρων του, να υλοποιούνται μόνο μετά την εξασφάλιση της σχετικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές.
 9. η διατήρηση του Σωματείου εκτός πολιτικών κομμάτων και πολιτικής.
 10. η άσκηση των υποχρεώσεων που υπαγορεύει ο Περί του Στράτου της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 και ο Περί Εθνικής Φρουράς Νόμος 1964, ως ετροποποιήθησαν, καθώς και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των Νόμων αυτών.

η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης που θα συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

ΜΕΡΟΣ 2

(ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ

Μέλος του  Σωματείου δύναται να είναι οποιονδήποτε πρόσωπο άρρεν ή θήλυ το οποίο υπηρετεί ως υπαξιωματικός στο Στρατό της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι  ουδέν πρόσωπο δύναται να είναι  μέλος του Σωματείου αν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που εμπεριέχει έλλειψη  τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα από  Δικαστήριο, κρίθηκε ένοχος του αδικήματος της προδοσίας και/ή έχει παραβεί τις αρχές του Σωματείου.

Νοείται ότι, η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

Νοείται ότι, καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου.

Σε περίπτωση όπου ενεργοποιείται ή διαφαίνεται σύγκρουση συμφερόντων μέλος του Δ.Σ., ήτοι ασυμβίβαστο, προκειμένου την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε ψηφοφορία και/ή συζητήσεις, τότε θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 21(3) του Νόμου 104(Ι)2017, ήτοι «Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.»

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΑΞΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του  Σωματείου διακρίνονται σε:

 1. Δόκιμα μέλη που είναι εκείνα τα μέλη που υπέβαλαν αίτηση δια να γίνουν μέλη αλλά η αίτηση τους δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Τακτικά μέλη και
 3. Επίτιμα μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να εγγραφεί  κάποιος ως μέλος πρέπει να υποβάλει προς το Γραμματέα αίτηση ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α και ποσόν εκ 10 Ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής οπότε αυτόματα καθίσταται Δόκιμο Μέλος του Σωματείου.

Με την  πάροδο 3 μηνών ή με την εκάστοτε επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προηγηθεί χρονικά), από την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης και αφού το Δόκιμο Μέλος πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει όπως:

 1. Η αίτηση  γίνει αποδεκτή και το Δόκιμο Μέλος εγγραφεί ως μέλος
 2. Η αίτηση απορριφθεί. Σε τέτοια περίπτωση επιστρέφεται στο Δόκιμο Μέλος το δικαίωμα εγγραφής ή
 3. Παραταθεί η περίοδος δοκιμασίας γα τρεις ακόμη μήνες ή μέχρι την επόμενη συνεδρία (όποιο προηγηθεί χρονικά) υπό τον όρο όπως πληρώσει ποσό ίσο προς το ½ της ετήσιας συνδρομής και η αίτηση επανεξετασθεί.

Νοείται ότι  όπως οι προαναφερόμενες αποφάσεις τύχουν επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση και παράλληλα αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου φέρει ένσταση για  την εγγραφή άλλου μέλους θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποστηρίξει την ένσταση του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ετήσια συνδρομή εκάστοτε θα αποφασίζεται  από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέχρι νεοτέρας αποφάσεως η ετήσια συνδρομή θα είναι 24 Ευρώ. 

Η ετήσια συνδρομή θα καταβάλλεται μέσω του  Γενικού  Λογιστηρίου της Δημοκρατίας  Τμήμα Μισθοδοσίας το οποίο θα εξουσιοδοτείται  γραπτώς να αποκόπτει  από το μισθό του κάθε μέλους μηνιαίως το 1/12 της ετήσιας συνδρομής και να το καταβάλλει στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τα  μέλη του Σωματείου θα διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με απόλυτη πλειοψηφία και ακολούθως επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση. 

(α) Κατόπιν εγγράφου παραιτήσεως οποτεδήποτε το θελήσει το μέλος.

(β) Όταν παύει να είναι μέλος του Στρατού της Δημοκρατίας.

(γ) Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής κατά τον τρόπο που προνοείται από το άρθρο 8 ή με την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα που καλείται να εξοφλήσει τη συνδρομή του. Νοείται ότι η έγγραφος πρόσκληση δέον να αποστέλλεται ταχυδρομικώς εις την τελευταία γνωστή διεύθυνση  του μέλους.

(δ)  Αν καταδικαστεί σε διαγραφή από την Πειθαρχική Επιτροπή – Δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης αποφάσεων πειθαρχικής διερεύνησης.

(ε) Όταν το μέλος παύει να είναι Υπαξιωματικός λόγω προαγωγής του σε Αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας.   

Σε καμία περίπτωση μέλος  το οποίο αποχωρεί/παραιτηθεί ή διαγραφεί/αποβληθεί από το σωματείο έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου ή το οιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, σύμφωνα και με τα Άρθρα 8 και 14 του νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα μέλη δικαιούνται αφού έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους:

(α) Να απολαμβάνουν  προσωπικού σεβασμού

(β) Να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τα οικήματα και τις εγκαταστάσεις του Σωματείου.

(γ) Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει το Σωματείο.

(δ) Να παρίστανται  στις Γενικές Συνελεύσεις  του Σωματείου.

(ε) Να εκλεγούν και να εκλέγονται  στο Διοικητικό  Συμβούλιο.

(στ) Να λαμβάνουν γνώση της πορείας και προόδου κάθε θέματος που απασχολεί το επάγγελμα.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άπαντα τα μέλη υποχρεούνται όπως:

 1. Εξοφλούν τις ετήσιες συνδρομές ως προνοείται στο Άρθρο 8.
 2. Υπηρετούν τους σκοπούς του Σωματείου  και προς αυτό μεταξύ άλλων  όπως παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες τους ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο νοουμένου πάντοτε ότι θα είναι εντός του μέτρου των δυνατοτήτων τους.
 3. Προάγουν το καλό όνομα του Σωματείου  και φροντίζουν για την προστασία και διαφύλαξη της περιουσίας του Σωματείου.
 4. Σέβονται και συμπεριφέρονται με ήθος, ευγένεια και φιλία προς τα άλλα μέλη.

5. Τηρούν τις εκάστοτε  αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και  τηρούν τους εκάστοτε εν ισχύ Νόμους και Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ 3

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

(α) Πόροι του Σωματείου θεωρούνται οι ετήσιες  συνδρομές των Δοκίμων και Τακτικών μελών, οι εισπράξεις  από εκδηλώσεις,  χορηγήματα και εισφορές ως και η είσπραξη από λειτουργία λαχείων.

(β) Το ύψος των ετήσιων συνδρομών καθορίζεται υπό τη Γενική Συνέλευση.
Νοείται ότι  όλοι οι λογαριασμοί  του Σωματείου   θα ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι θα διορίζονται από το εκάστοτε διοικητικό Συμβούλιο .

(γ) Τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών και υποβολή τους σε ετήσια βάση στον Έφορο, ελεγμένων λογαριασμών (το αργότερο εντός 7 μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους), με έκθεση εγκεκριμένου ελεγκτή στις περιπτώσεις που τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των 40,000 ευρώ ενώ σε περίπτωση που τα έσοδα είναι λιγότερα των 40,000 ευρώ ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο που θα ορίσει το Σωματείο αντί του εγκεκριμένου ελεγκτή.

ΜΕΡΟΣ 4

ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

(α) Η Γενική Συνέλευση

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

(γ) Υποεπιτροπές που θα δημιουργούνται με εντολή από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο για την επεξεργασία, μελέτη και υποβολή προτάσεων για διάφορα θέματα που θα απασχολούν το Σωματείο.

(δ) Πειθαρχική Επιτροπή.

(ε) Δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης αποφάσεων πειθαρχικής διερεύνησης και αποφάσεων επί αυτής για μέλη που παραπέμπονται σε αυτή. Το Δευτεροβάθμιο όργανο θα αποτελείται από δύο Νομικούς. Την τελική απόφαση για την διαγραφή μέλους θα την έχει το Δ.Σ. κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 18.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α.  Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σωματείου  και δύναται να είναι Ετήσια, Έκτακτη ή Καταστατική. 

Η γενική συνέλευση των μελών του σωματείου, λειτουργεί ως το ανώτατο όργανο του σωματείου, Άρθρο 19 (1) του νόμου και αποφασίζει/επικυρώνει,

-για την είσοδο, μη αποδοχή, ή αποβολή μελών,

-έχει και την αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου των μελών του Δ.Σ.

-το δικαίωμα να παύει μέλη του Δ.Σ.

-το δικαίωμα να εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς κλπ.

-για τροποποιήσεις στο καταστατικό,

-για την διάλυση του σωματείου,

-το δικαίωμα να ελέγχει /επικυρώνει, τον διορισμό ελεγκτών, νομικών συμβούλων, διορισμό πειθαρχικής επιτροπής, δευτεροβάθμιου οργάνου εξέτασης αποφάσεων πειθαρχικής διερεύνησης, συνομολόγηση συμβολαίων συνεργασίας με οργανισμούς, εργοδότηση προσωπικού, την οιανδήποτε αγορά υπηρεσιών, εξοπλισμού κλπ.

-ως επίσης να εγκρίνει/επικυρώνει τις οικονομικές καταστάσεις, την διαχείριση των οικονομικών πόρων, διάθεση περιουσίας και

-ως επίσης να ελέγχει/επικυρώνει την διαχείριση των οικονομικών πόρων, διαχείριση περιουσίας και

-των συμφερόντων γενικά του σωματείου, όπως αναφέρεται και στα Άρθρα 8 (η) και 19 (2) (3) και 20 (1), του Νόμου 104(Ι)2017.

Β.  Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα οποιοδήποτε μήνα έκαστου ημερολογιακού  έτους στις εκάστοτε εγκαταστάσεις  του Σωματείου, ή όπου αλλού ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια ειδοποιήσεως προς τα μέλη και δημοσίευσης αυτής σε 2 καθημερινές εφημερίδες τουλάχιστο δέκα ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται των πιο κάτω εργασιών: 

1) Διαπίστωση απαρτίας

2) Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

3) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων.

4) Έκθεση του ταμείου και λογοδοσία επί οικονομικών πεπραγμένων και έγκριση τους.

5) Θέματα που εγείρονται από παρευρισκόμενα μέλη.

6) Εκλογές όταν προνοούνται.

Γ.  Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τούτο κρίνει αναγκαίο ή όταν η σύγκλησης ζητηθεί από το 1/6 των Τακτικών Μελών δι’ έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας και το θέμα που επιθυμούν να συζητηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος ειδοποιήσεως για τούτη θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο ειδοποιήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να διενεργηθούν και εκλογές. 

Δ.  Καταστατική Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τούτο κρίνει αναγκαίο ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/6 των Τακτικών Μελών που ταυτόχρονα με την απαίτηση τους πληροφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο περί των προτάσεων τους για αλλαγές στο Καταστατικό. Η ειδοποίηση για Καταστατική Γενική Συνέλευση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως τις πιο πάνω περιπτώσεις και θα εμπεριέχει και τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές. Οι προτάσεις για αλλαγή στο Καταστατικό του Σωματείου  θα αποτελεί και το αποκλειστικό θέμα συζητήσεως κατά τέτοια Συνέλευση και η απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων και έχοντα δικαίωμα ψήφου. 

Νοείται ότι οιονδήποτε Τακτικό Μέλος παρευρισκόμενο αυτοπροσώπως δύναται να εισηγηθεί τροποποιήσεις του Καταστατικού διαφορετικές από εκείνες που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο εφ’ όσον δώσει γραπτή ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  ειδοποίηση περί τούτης της προθέσεως του έξι τουλάχιστο ημέρες προ της ημέρας της Συνέλευσης και την τροποποίηση /εις που θα εισηγηθεί. 

Περαιτέρω νοείται ότι δια αλλαγή των σκοπών του Σωματείου χρειάζεται πλειοψηφία των 3/4  των εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών. 

Νοείται ότι στις ειδοποιήσεις που θα δίνονται για τις πιο πάνω συνελεύσεις θα καθορίζουν το τόπο, ημερομηνία, ώρα και είδος της Συνέλευσης. 

Νοείται περαιτέρω  ότι για οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή λάβει χώρα,  το Σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Υπουργείο Άμυνας το οποίο τηρεί μητρώο του Καταστατικού και κάθε τροποποίηση του.  

Νοείται επίσης ότι, κάθε αίτημα για τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα Πρακτικά Συνεδρίας του Σωματείου που συγκαλείται σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, τα οποία να υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημέρα που λαμβάνεται η σχετική απόφαση και στα οποία θα παρατίθενται τα ακόλουθα: 

(α) Οι υφιστάμενες πρόνοιες του Καταστατικού  και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

(β) Ο συνολικός αριθμός των Μελών του Σωματείου και ο αριθμός των Μελών που έχουν παραστεί στη συνεδρία (ονομαστικός κατάλογος μελών που παρέστησαν και οι υπογραφές τους) 

(γ) Ενημέρωση κατά πόσο η απόφαση ήταν ομόφωνη ή η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α.  Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις προχωρούν σε συνέδρια μόνον όταν υπάρχει απαρτία. Απαρτία κατά τις Ετήσιες /Έκτακτες αποτελείται από τη προσωπική παρουσία των 1/6 Τακτικών Μελών που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση. Απαρτία κατά τις Καταστατικές Συνελεύσεις  θα αποτελείται από προσωπική παρουσία μελών ίσου σε αριθμό με το 60% των εγγεγραμμένων μελών. 

Νοείται ότι αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την καθορισμένη ώρα της Συνελεύσεως δίνεται παράταση μισής ώρας όποτε τα παρευρισκόμενα μέλη των αποτελούν απαρτία. 

Β. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρακτικά τα τηρεί ο Γραμματέας του Σωματείου και υπογράφονται από το πρόεδρο του Σωματείου και καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών του Συμβουλίου. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος  και για την καταμέτρηση των ψήφων. 

Γ. Οι αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας των παρευρισκόμενων Τακτικών Μελών. Η ψηφοφορία δύναται να γίνει είτε με ανάταση της χειρός είτε δια μυστικής ψηφοφορίας. 

Νοείται ότι σε εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου η ψηφοφορία είναι πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο.  

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κατ’ εξοχή διοικητικό όργανο του    Σωματείου και το εκτελεστικό όργανο των Γενικών Συνελεύσεων είναι δε επιφορτισμένο και με τη μελέτη παντός θέματος που σχετίζεται με τους σκοπούς του Σωματείου και λήψη αποφάσεων έπ’ αυτού. 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε Τακτικά Μέλη ήτοι 3 Ανθυπασπιστές, 3 Άντρες Μόνιμους Υπαξιωματικούς, 4 Γυναίκες Μόνιμες Υπαξιωματικούς και 5 Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) εκλεγόμενα ως λεπτομερώς αναφέρεται στο Άρθρο 15 ανά τριετία ως ακολούθως: 

 1. Ένα Πρόεδρο, ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, να κατευθύνει τις διαδικασίες και εργασίες των και εκπροσωπεί το Σωματείο, να υπογράφει κάθε σημαντικό έγγραφο και να εκπροσωπεί το Σωματείο εξωδίκως και δικαστικά.
 2. Ένα Αντιπρόεδρο, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής του προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου και δεν θα προέρχεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς του Προέδρου.
 3. Ένα Γραμματέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση πλήρους μητρώου μελών, ακριβών πρακτικών των συνεδριάσεων, αρχείων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, κοινοποίηση αποφάσεων, όπου είναι αναγκαίο να φροντίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Ένα Ταμία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να τηρεί το βιβλίο όπου θα καταγράφονται οι εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου ως επίσης και οποιαδήποτε αλλά λογιστικά βιβλία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αναγκαία, να διενεργεί τις πληρωμές και εισπράξεις εκδίδοντας τις δέουσες αποδείξεις.
 5. Εννέα Τακτικά Μέλη εφόσον υπάρχουν αλλιώς παραμένουν κενές οι θέσεις.
 6. Εννέα Επιλαχόντες ήτοι δύο άτομα από κάθε κατηγορία εκτός από ένα Ανθυπασπιστή και θα εκλέγονται σύμφωνα με τις ψήφους τους εφόσον υπάρχουν αλλιώς παραμένουν κενές οι θέσεις. 

Νοείται ότι  σε περίπτωση που ο Ανθυπασπιστής  παύει να υπάγεται στο βαθμό του  υπαξιωματικού το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 12 μέλη αυτόματα και όταν προαχθεί οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας του ή αλλάξει το εργασιακό καθεστώς του, παραμένει στη θέση που εκλέγηκε μέχρι την λήξη της 3ετούς θητείας του ή όταν διεξαχθούν εκλογές. 

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Οι εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα κάθε τρία χρόνια

Β. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα θα υποβάλλονται γραπτώς στον τύπο του ΠΙΝΑΚΑ Β στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 5 μ.μ ώρας της έκτης μέρας προ της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα λαμβάνουν χώρα οι εκλογές. 

Γ. Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα ετοιμάζει κατάλογο των υποψήφιων και των υποστηριζόντων τους οι οποίοι θα είναι δύο (2). 

Δ. Οι εκλογές αποτελούν το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και ακολουθούν την εξής διαδικασία: 

1) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των υποψηφίων και των υποστηρικτών τους.

2) Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ψηφοδέλτια που φέρουν τη σφραγίδα  του Σωματείου και την υπογραφή του Προέδρου και Γραμματέα.

3) Όλα τα ψηφοδέλτια για να θεωρούνται έγκυρα πρέπει να φέρουν αριθμό σταυρών ίσο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μεγαλύτερου και κανένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα.

4) Τα πεπραγμένα των Εκλογών καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. 

Ε. Ο τύπος  του ψηφοδελτίου θα καθορίζεται εκάστοτε  από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε μήνα, και εκτάκτως όταν συγκληθεί υπό του προέδρου ή όταν ζητηθεί υπό τα 3/4  των μελών του 

Β. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος 

Γ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται  8μέλη  του εκ των οποίων  ο ένας είναι ο Πρόεδρος  ή Αντιπρόεδρος. 

Νοείται ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος  ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού. 

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία επιπρόσθετα των ρητών εις το παρών καταστατικό υποχρεώσεων να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και πόρους που έχει το Σωματείο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλην εκείνων που ανήκουν στη Γενική Συνέλευση 

Νοείται ότι  η εξουσία να δανείζει και να δανείζεται περιορίζεται στο ποσό των 13.700.00 Ευρώ κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση πέραν του οποίου πρέπει να λαμβάνεται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή χρειάζεται και έγκριση για αποξένωση και/ή πώληση ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.  

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου, να εφαρμόζει το Νόμο, τους κανονισμούς και το καταστατικό, τον έλεγχο και την καλή διαχείριση των οικονομικών και τον έλεγχο αυτών υπό εγκεκριμένων λογιστών, πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, να ερμηνεύει τις πρόνοιες του Καταστατικού και να λαμβάνει αποφάσεις επί οποιουδήποτε νόμιμου θέματος μη προβλεπόμενου και/ή ανεπαρκώς προβλεπόμενου υπό αυτού του καταστατικού, τη δημιουργία, επάνδρωση κα καθορισμού καθηκόντων και εξουσιών τυχόν επιτροπών, να τηρεί τα μητρώα και να εξασφαλίζει τις εκάστοτε άδειες και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και του αρχείου του Σωματείου.

Νοουμένου ότι οι προαναφερόμενες ενέργειες/αποφάσεις λάβουν την σχετική επικύρωση από την Γενική Συνέλευση. 

ΣΤ. Γνωστοποίηση στον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους των στοιχείων / πληροφοριών που αναγράφονται παρακάτω: 

(α) Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

(β) Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού την υποχρέωση γνωστοποίησης της νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

(γ) Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(δ) Κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό. 

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ουδένα μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, δικαιούνται αμοιβής για υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν στο σωματείο, εκτός εάν το καταστατικό καθορίζει διαφορετικά σύμφωνα, και με το Άρθρο 18(Α) του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται συγχρόνως μετά των λοιπών Αρχών  του Σωματείου και Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη εκ τριών (3) μελών η  θητεία της οποίας  ορίζεται  τριετής, τα δε μέλη αυτής δεν δύναται να  μετέχουν στη Διοίκηση  του Σωματείου. 

β) Η Επιτροπή καλείται κατόπιν προσκλήσεως  του Προέδρου του Διοικητικού  Συμβουλίου εντός ενός μηνός από την εκλογή της, εκλέγει το Πρόεδρο και  συνεδριάζει εγκύρως με την παρουσία του Προέδρου αυτής και ενός μέλους. 

γ) Η Πειθαρχική Επιτροπή με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση, επιλαμβάνεται της ανακρίσεως και εκδικάσεως των παραβάσεων του καταστατικού και/ή Υπαξιωματικούς που παρουσίασαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος διαγωγή επονείδιστη και/ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του Στρατιωτικού και/ή Υπαξιωματικούς που είχαν  καταδικαστεί από Αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα που περιλαμβάνει  έλλειψη τιμιότητας και/ή ηθική αισχρότητα. 

δ) Το  Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο μελετά τον φάκελο και γνωματεύει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση του το οποίο έχει και την τελική απόφαση και κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΟΙΝΕΣ

Ποινές δύναται  να επιβληθούν υπό της Πειθαρχικής Επιτροπής και κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση και είναι οι εξής: 

α)   Γραπτή επίπληξη, με ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Σωματείου.

β)   Διαγραφή από το μητρώο των μελών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εκτέλεση των  αποφάσεων  διενεργείται από  το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου  και κατόπιν επικύρωσης και από την Γενική Συνέλευση και είναι οριστικές και τελεσίδικες. 

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΦΡΑΓΙΔΑ  – ΕΜΒΛΗΜΑ

Το Σωματείο  έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού φέρουσα κυκλικώς το όνομα «Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού» εντός δε του κύκλου τα διακριτικά των βαθμών των υπαξιωματικών και το έτος ίδρυσης του Σωματείου  «2008». 

Το  έμβλημα  δύναται  να αλλάξει  δυνάμει  απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε  περίπτωση  διαγραφής,   διαλύσεως  και/ή  παύσεως  λειτουργίας του Σωματείου  και/ή  τα μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι (20) και αφού αποπληρωθούν τυχόν χρέη, τηρούνται απόλυτα οι διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων και Κανονισμών, η δε περιουσία του περιέρχεται σε κοινωφελή ιδρύματα τα οποία θα αποφασίσουν τα εναπομείναντα μέλη του Σωματείου.  

Το Σωματείο  διαλύεται αν: 

 (1)   Τα τακτικά μέλη μειωθούν κάτω από είκοσι (20). 

 (2)  Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ειδικά συνεδριάζοντας γι΄ αυτό με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τα 4/5 των τακτικών μελών.

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώσει τον Έφορο το αργότερο σε ένα μήνα από τη διαπίστωση μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των 20. 

Σε καμία περίπτωση μέλος  το οποίο αποχωρεί/παραιτηθεί ή διαγραφεί/αποβληθεί από το σωματείο έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου ή το οιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, σύμφωνα και με τα Άρθρα 8 και 14 του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 23

Το παρόν  καταστατικό δεν θα ερμηνεύεται  και/ή εφαρμόζεται κατά τρόπο  μη επιτρεπόμενο από το Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, το Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, το Περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο και τις συναφείς Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις με τις εκάστοτε τροποποιήσεις των πιο πάνω. 

Οποιαδήποτε διάταξη αυτού αντιβαίνει στους  ισχύοντες Νόμους θα τελεί εν αδράνεια και δεν θα εφαρμόζεται από το Σωματείο μέχρι τροποποιήσεως των σχετικών Νόμων κατά τρόπο που να καθίσταται νόμιμη η εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του σωματείου αναφορικά με την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Σωματείου για κάθε έτος θα γίνεται ως ακολούθως: 

 1. Τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία στα οποία θα καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψίων του Σωματείου και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
  • Λογαριασμό ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά την διάρκεια του Οικονομικού έτους.
  • Λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του Οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του Σωματείου κατά την διάρκεια του Οικονομικού έτους.
  • Λογαριασμών όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από το Σωματείο ή που οφείλονται στο Σωματείο και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια του ιδίου οικονομικού έτους.
 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της Οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε εγκεκριμένο ελεγκτή με έξοδα του Σωματείου. 
 1. Σε περίπτωση που το Σωματείο έχει ετήσια εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις €40.000 (σαράντα χιλιάδες ευρώ), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή και ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε διμελή επιτροπή για περίοδος τριών ετών η οποία είναι ανεξάρτητη και της οποία τα μέλη δεν θα είναι μέλη του Δ.Σ. Σωματείου. 
 1. Τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο Σωματείων το αργότερο εντός 7 μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και την σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή ως αναφέρεται και παραπάνω.

Για σκοπούς διοργάνωσης εκδηλώσεων, εράνων, ταξιδιών εξωτερικού, αγοράς υλικού, ταξιδιών εντός  και/ή άλλως πως παροχής υπηρεσιών προς το Σωματείων, τα μέλη του Δ.Σ. θα συγκροτούν επιτροπή και  θα τηρούν πρακτικά., εφαρμόζοντας τις πρακτικές διαφάνειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας